ALGEMENE VOORWAARDEN


ARTIKEL 1 DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID


 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. CrossFit Laarbeek: gevestigd aan de Vonderweg 23, 5741 TE Beek en Donk, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 62386441.
 3. Deelnemer: een natuurlijk persoon, welke incidenteel of structureel in de vorm van een abonnement deelneemt aan trainingen van CrossFit Laarbeek.
 4. Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op de sportlessen van CrossFit Laarbeek is geadministreerd.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen CrossFit Laarbeek en een Deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan de sportles(sen) van CrossFit Laarbeek.
 6. Trainingcenter/Gym/Box: de fysieke (bedrijfs)locatie van CrossFIt Laarbeek waar de trainingen plaatsvinden.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met CrossFit Laarbeek. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

ARTIKEL 2 AANMELDING


 1. Aanmelding als Deelnemer en/of Lid vindt plaats doormiddel van het aanmaken van een account via de SportBitManager app. Het abonnement vangt aan op de datum waarin ingeschreven is. Met goedkeuring rekeningnummer voor de incasso.
 2. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het account. Gebruik van abonnement is persoonsgebonden. Het account is dus niet overdraagbaar.

ARTIKEL 3 ABONNEMENT, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN


 1. Een abonnement bij CrossFit Laarbeek zal altijd op de dag van inschrijving ingaan. Een start abonnement zal een proefperiode van minimaal 3 maanden zijn zodat de Deelnemer en/of lid kennis kan maken met CrossFit Laarbeek. Start een deelnemer niet op de eerste van de maand, dan zal het verschuldigde bedrag van desbetreffende maand naar ratio worden berekend
 2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 5 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de Deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de Deelnemer.
 3. Een abonnement kan aangepast worden. Een upgrade kan per direct, een downgrade zal na een 1 volledige kalendermaand ingaan.
 4. Pauzeren is minimaal 1 volledige maand en kan door een e-mail te versturen naar info@crossfitlaarbeek.nl met een concrete datum waarin het abonnement op actief staat.

ARTIKEL 4 TRAININGS- EN OPENINGSTIJDEN


 1. CrossFit Laarbeek behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan onderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door CrossFIt Laarbeek, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is CrossFit Laarbeek gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
 4. De vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie.

ARTIKEL 5 BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT


 1. Het Lid kan zijn abonnement beëindigen door een e-mail te versturen naar info@crossfitlaarbeek.nl
 2. Het opzegtermijn bedraagt 1 volledige kalendermaand met inachtneming van art. 3, lid 1. Voorbeeld: Een abonnement dat op 23 januari wordt opgezegd zal een eind datum van 1 maart krijgen.
 3. CrossFit Laarbeek behoudt zich het recht voor bij gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een abonnement eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

ARTIKEL 6 PROGRAMMA, RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID


 1. Op CrossFit Laarbeek rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Door het intensieve karakter van CrossFit trainingen is het mogelijk dat er overbelasting bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur . Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico.
 2. CrossFit Laarbeek is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.
 3. CrossFit Laarbeek is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven.
 4. CrossFit Laarbeek is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
 5. CrossFit Laarbeek is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
 6. CrossFit Laarbeek is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring.
 7. CrossFIt Laarbeek is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

ARTIKEL 7 KLACHTEN


 1. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij de directie van CrossFit Laarbeek. info@crossfitlaarbeek.nl

ARTIKEL 8 PERSOONSGEGEVENS


 1. CrossFit Laarbeek verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer(s) ten behoeve van administratieve- en marketingdoeleinden. CrossFit Laarbeek kan de Deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de Deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij CrossFit Laarbeek door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een app/ online dienst genaamd SportBitManager, waarin alle Deelnemers van CrossFit Laarbeek zijn opgenomen. CrossFit Laarbeek en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De Deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
 4. De Deelnemer machtigen CrossFit Laarbeek fotografische afbeeldingen en andere soorten opnames van groepen en/of personen, beroep, te gebruiken voor redactionele publicatie of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN


 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit Laarbeek aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Heuvel Training gevestigd is

GESLOTEN OP FEESTDAGEN


 • Pasen (aangepast rooster)
 • Koningsdag
 • Bevrijdinsgdag
 • Hemelvaartsdag (aangepast rooster)
 • Pinksteren (aangepast rooster)
 • Kerstavond
 • 1e Kerstdag
 • 2e Kerstdag
 • Oudjaarsdag (aangepast rooster)
 • Nieuwsjaardag